Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
pochmurno
18°C

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA GMINNEGO „BĄCZEK” W KOŚCIELCU

ROZDZIAŁ 1.
PODSTAWA PRAWNA
§1

Żłobek Gminny „BĄCZEK” w Kościelcu  funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne , a przede wszystkim na podstawie:

 1. Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. Statutu Żłobka Gminnego ,,BĄCZEK” w Kościelcu, nadanego Uchwałą Rady Gminy Kościelec nr LV/405/23 z dnia 29 czerwca 2023r.
 3. Uchwały Rady Gminy Kościelec nr LV/406/23 z dnia 29 czerwca 2023r.  w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym ,,BĄCZEK”  w Kościelcu

 

ROZDZIAŁ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2

Regulamin Organizacyjny określa standardy świadczenia usług w Żłobku Gminnym „BĄCZEK” w Kościelcu, zasady opieki nad dziećmi i przebieg udzielania świadczeń w pracy z dziećmi, prawa i obowiązki rodziców korzystających z usług Żłobka.

§3

 1. Siedziba Żłobka mieści się w Kościelcu, pod adresem : ul. Kościelna 1, 62-604 Kościelec.
 2. Organem, prowadzącym Żłobek jest Gmina Kościelec.
 3. Żłobek świadczy usługi na rzecz dzieci mieszkańców Gminy Kościelec, a w razie wolnych miejsc z terenu innych gmin.

§ 4

 1. Żłobkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Kościelec, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora Żłobka jego zadania przejmuje osoba przez niego wskazana, Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową oraz zatwierdza i zapewnia realizację planu finansowego Żłobka.
 3. W Żłobku zatrudnione są cztery opiekunki dziecięce, pielęgniarka, główna księgowa, woźna oddziałowa i pracownik gospodarczy.

§ 5

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 

 1. regulaminie - rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny  Żłobka Gminnego „BĄCZEK” w Kościelcu, 
 2. rodzicach - rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do Żłobka, 
 3. Żłobku - rozumie się przez to Żłobek Gminny „BĄCZEK” w Kościelcu , 
 4. Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Żłobka Gminnego „BĄCZEK” w Kościelcu.

ROZDZIAŁ 3.
STANDARDY ŚWIADCZENIA USŁUG W ŻŁOBKU,ZADANIA PRACOWNIKÓW, ZASADY OPIEKI NAD DZIEĆMI I
PRZEBIEG UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W PRACY Z DZIEĆMI

 § 6

 1. Żłobek funkcjonuje w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych określonych przez Dyrektora w porozumieniu z Wójtem Gminy Kościelec.
 2. Żłobek jest czynny w godzinach od 07.00 do 17.00.
 3. Liczba miejsc dzieci w Żłobku nie może przekraczać liczby 25.
 4. O przerwie urlopowej pracowników Żłobka w okresie wakacyjnym, podczas której Żłobek nie sprawuje opieki na dziećmi, rodzice są powiadamiani  z miesięcznym wyprzedzeniem w celu organizacji opieki nad dziećmi.
 5. Żłobek zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczeń (zamknięcie lub ograniczenie działalności Żłobka) w przypadku: 
  1. awarii: sieci przesyłowych, urządzeń w budynku lub w lokalu;
  2. remontu: budynku, części budynku, części wspólnych budynku, lokalu lub części lokalu; 
  3. innych przyczyn utrudniających lub uniemożliwiających sprawowanie opieki nad dziećmi.

§ 7

Usługi świadczone przez Żłobek obejmują:

 1. opiekę nad dzieckiem spełniającą funkcję opiekuńczą, wychowawczą  i edukacyjną,
 2. higienę snu i wypoczynku,
 3. organizowanie zabaw dydaktyczno - wychowawczych i rozwojowych  w pomieszczeniach żłobka oraz przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na świeżym powietrzu,
 4. działania profilaktyki, promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych, 
 5. całodzienne wyżywienie.

§ 8

Każdemu dziecku, niezależnie od wieku podczas pobytu w Żłobku zapewnia się:

 1. indywidualny tok opieki, umożliwiający wspieranie jego zdolności   i umiejętności, 
 2. pełną, długotrwałą obserwację umożliwiającą diagnozowanie i wczesne zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, 
 3. stworzenie warunków zbliżonych do domowych, 
 4. bezpieczną zabawę i dobry wypoczynek, 
 5. pielęgnację, zabawy edukacyjne oraz karmienie wg rozkładu dnia.

§ 9

1.Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

 • 7.00- schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy integrujące grupę
 • 7.45- czynności pielęgnacyjne
 • 8.00- gimnastyka poranna, zajęcia ruchowe- ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalenie sprawności fizycznej, taniec
 • 9.00- śniadanie(przygotowanie do posiłku, mycie rączek)
 • 9.30- czynności pielęgnacyjne
 • 9.45- zabawy i zajęcia zorganizowane: dydaktyczne (opowiadanie bajek, poznawanie zwierząt i roślin, nazewnictwo przedmiotów, oglądanie ilustracji, nauka wierszyków, oraz śpiewanie piosenek), umuzykalniające z elementami logorytmiki, logopedyczne( rozwój mowy i myślenia), zabawy muzyczno-ruchowe
 • 10.30- spacer, zabawy na świeżym powietrzu na placu zabaw lub sali zabaw (wyjścia uzależnione od warunków atmosferycznych)
 • 11.30 czynności pielęgnacyjne
 • 12.00- obiad (przygotowanie do posiłku, mycie rączek)
 • 12.30- czynności pielęgnacyjne
 • 13.00- leżakowanie, zajęcia wyciszające ( słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek)
 • 14.30- czynności pielęgnacyjne
 • 14.40- zabawy i zajęcia zorganizowane: twórcze (plastyczne; wydzieranie, wyklejanie, malowanie, rysowanie, kolorowanie, wycinanie), konstrukcyjne (budowle z różnego rodzaju klocków), manipulacyjne (nawlekanie, dopasowywanie, gniecenie, składanie, skręcanie, odkręcanie itp.), tematyczne (rozwijające wyobraźnię dziecka, nauka posługiwania się przedmiotami codziennego użytku)
 • 15.00- podwieczorek ( przygotowanie do posiłku, mycie rączek)
 • 15.30- czynności pielęgnacyjne
 • 15.45- gry i zabawy stolikowe
 • 16.20- zabawy dowolne i inspirowane w kącikach zainteresowań
 • 16.50- rozchodzenie się dzieci do domów.

§ 10

 1. Do zadań opiekunki dziecięcej należy:
  • Zapewnienie dzieciom fachowej opieki pielęgnacyjnej w wymiarze do 10 godzin dziennie.
  • Opracowywanie planów opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych w oparciu o potrzeby, możliwości oraz wiek dzieci (tygodniowe , miesięczne).
  • Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych z dziećmi zgodnie z tygodniowymi i miesięcznymi planami pracy przy zastosowaniu różnorodnych metod i form pracy.
  • Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
  • Przestrzeganie zasad sanitarno - epidemiologicznych podczas codziennej pracy z dziećmi.
  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa dzieci między innymi poprzez przestrzeganie standardów (BHP) oraz doskonalenie organizacji pracy.
  • Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dziecka.
  • Wykonywanie prac porządkowych w grupach dziecięcych.
  • Dbanie o powierzony sprzęt, pomoce dydaktyczne, estetykę pomieszczeń (wystrój).
  • Rozwijanie współpracy w zespole Żłobka.
 2. Do zadań pielęgniarki należy:
  • Zbieranie wywiadów od rodziców/opiekunów w zakresie stanu zdrowia dzieci.
  • Obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi żłobka i rodzicom.
  • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny.
  • Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby.
  • Pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi, sprawowania opieki nad dziećmi.
  • Szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych.
  • Prowadzenie indywidualnej dokumentacji dziecięcej.
  • Prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka.
  •  Udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami.
 3. Do zadań woźnej oddziałowej należy:
  • Wykonywanie czynności porządkowych w pomieszczeniach Żłobka w oparciu o przepisy sanitarno-epidemiologiczne.
  • Utrzymywanie w należytej czystości wszystkich pomieszczeń Żłobka.
  • Wietrzenie sprzątanych pomieszczeń.
  • Drobne naprawy zabawek dziecięcych.
  • Doraźna pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom, karmieniu, korzystaniu z toalety, ubieraniu i rozbieraniu dzieci (spacer, pobyt na placu zabaw, odpoczynek).
  • Dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Żłobka.
  • Pranie, suszenie, prasowanie.
  • Racjonalne wykorzystanie środków czystościowych oraz dezynfekcyjnych
  • Utrzymywanie czystości oraz porządku przed budynkiem Żłobka.
  • Kontrolowanie zabezpieczeń obiektu przed włamaniem, czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem okien, drzwi, wejść zewnętrznych do Żłobka.
  • Dbanie o prawidłowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki czystości.
  • Dbałość o sprzęt i wyposażenie.
  • Przestrzeganie warunków sanitarno - epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.
 4. Do zadań pracownika gospodarczego należy:
  • Konserwowanie urządzeń technicznych, usuwanie bieżących usterek, dokonywanie drobnych naprawy sprzętu i wyposażenia, wykonywanie prac porządkowych w ogrodzie i wokół budynku, koszenie trawy.
 5. Do zadań głównej księgowej należy:
  • Prowadzenie dokumentacji księgowo - kadrowej Żłobka. 

Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych poszczególnych pracowników.

RODZDZIAŁ.4
NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA
§ 11

 1. Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku powyżej 20 tygodnia życia do lat 3, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 3 rok życia. W wyjątkowych przypadkach do lat 4,  gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. Rodzic jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi Żłobka oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. 

§ 12

 1. Nabór dzieci do Żłobka odbywa się zgodnie z Regulaminem Rekrutacji sporządzonym przez Dyrektora Żłobka.
 2. Podstawowa rekrutacja odbywa się raz w roku. 
 3. Dopuszcza się możliwość przyjmowania nowych dzieci w ciągu roku szkolnego, jeżeli Żłobek dysponuje wolnymi miejscami z uwzględnieniem prowadzonej listy osób oczekujących na przyjęcie. 
 4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Kościelec. 
 5. Dzieci spoza terenu Gminy Kościelec będą przyjmowane do Żłobka tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy i posiadania wolnych miejsc w Żłobku. 
 6. Za kwalifikowanie dzieci i przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiada Dyrektor Żłobka. 
 7. Zakwalifikowanie kandydata nie oznacza, że kandydat został przyjęty. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest podpisanie przez rodziców umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka wraz z niezbędnymi dokumentami.

ROZDZIAŁ 5.
WYŻYWIENIE DZIECI W ŻŁOBKU
§ 13

 1. Posiłki są przygotowywane przez firmę Cateringową, która w drodze przetargu zostanie ogłoszona najkorzystniejszą ofertą. Posiłki są wydawane na miejscu przez wyspecjalizowanego pracownika.
 2. W przypadku dzieci, u których stwierdzono alergię pokarmową należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o alergii dziecka, ze wskazaniem na co jest ono uczulone, celem wykluczenia alergenów z diety dziecka.
 3. Dzieci mogą korzystać z całodziennego wyżywienia składającego się z posiłków (w zależności od potrzeby zgłoszonej przez rodzica): śniadanie, obiad, podwieczorek. Dodatkowo, na zgłoszenie rodzica dziecko może otrzymywać posiłki mleczne.
 4. W przypadku karmienia dziecka mlekiem matki Żłobek zapewnia możliwość przechowywania pokarmu i podawania go dziecku.
 5. Mleko modyfikowane i inne produkty mleczne zapewniają rodzice.
 6. Wykaz posiłków wydawanych każdego dnia dzieciom w Żłobku, jest wywieszony na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka oraz na stronie internetowej Żłobka w zakładce „Dla Rodziców” pod nazwą „Jadłospis”.

§ 14

 1. Wysokość opłaty za wyżywienie w Żłobku ustala Rada Gminy Kościelec w drodze uchwały. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie określa umowa w sprawie korzystania z usług Żłobka.

§ 15

 1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zgłaszania KAŻDEJ planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby –w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 7.00. Należy podać czas trwania nieobecności. Brak takiego zgłoszenia skutkować będzie poniesieniem opłaty za wyżywienie za dany okres nieobecności dziecka zgodnie ze stawką żywieniową.

ROZDZIAŁ 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
 § 16

Rodzice mają prawo do:

 1. pełnej informacji dotyczącej funkcjonowania Żłobka,
 2. ustalenia godzin przyjęcia i odbioru dziecka zawartych w umowie,
 3. wyczerpującej informacji dotyczącej warunków przyjęcia i pobytu swojego dziecka w Żłobku,
 4. pełnej informacji dotyczącej żywienia, śledzenia jadłospisów,
 5. rzetelnej informacji dotyczącej przebywania dziecka w grupie w ciągu dnia (udzielanej przez opiekunkę),
 6. składania swoich wniosków, petycji i skarg,
 7. wyrażania woli w zakresie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka,
 8. karmienia dziecka mlekiem matki.

§ 17

 1. Rodzice mają obowiązek podpisać z Dyrektorem umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka.
 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 3. Umowa powinna być podpisania najpóźniej pierwszego dnia korzystania dziecka ze Żłobka wraz z prawidłowo wypełnioną „Kartą Informacyjną  o Dziecku”.
 4. Karta Informacyjna o Dziecku zawiera informacje w szczególności dotyczące rozwoju fizycznego dziecka, jego upodobań, przyzwyczajeń, nawyków, dotychczasowego rozkładu dnia, sposobu żywienia i karmienia, dotychczasowej opieki nad dzieckiem, kontaktu z rówieśnikami.
 5. Wzór Karty Informacyjnej o Dziecku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
 6. Rodzice mają obowiązek informować personel Żłobka o wszelkich zmianach danych adresowych i kontaktowych.
 7. Rodzic ma obowiązek przestrzegania i stosowania się do Statutu Żłobka, Regulaminu Organizacyjnego oraz Zarządzeń obowiązujących w placówce, nie zastosowanie się do powyższych obowiązków aktów spowoduje natychmiastowym skreśleniem dziecka z listy ewidencji dzieci uczęszczających do  Żłobka.
 8. Rodzic ma obowiązek wypełnienia KARTY INFORMACYJNEJ O DZIECKU dla pielęgniarki o jego stanie zdrowia, która jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług pielęgniarki w Żłobku.
 9. Wzór Karty Informacyjnej o Dziecku dla pielęgniarki stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 18

 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest odpłatny. Rodzice mają obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku w miesięcznym okresie rozliczeniowym, najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca, w przypadku miesiąca grudnia do 20-go dnia miesiąca.
 2. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa w sprawie korzystania z usług Żłobka. 
 3. Za nieterminowe uiszczanie opłat będą naliczane odsetki ustawowe. Jeśli rodzic rażąco uchyla się od wnoszenia opłaty należnej za usługi świadczone przez Żłobek przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może skutkować natychmiastowym skreśleniem z ewidencji dzieci uczęszczających do Żłobka w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada termin opłaty za pobyt dziecka.
 4. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka 
  z wyprzedzeniem do jednego dnia przed nieobecnością, oraz nieobecności nieplanowanej w przypadku choroby – w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 7.00.
 5. Nie zgłoszenie się dziecka do Żłobka przez okres 10 dni kalendarzowych od ustalonej daty przyjęcia dziecka do Żłobka i nie powiadomienia Dyrektora Żłobka o przyczynie nieobecności, powoduje natychmiastowe skreślenie z listy ewidencji dzieci uczęszczających do Żłobka w dniu następującym po dniu, w którym upłynął 10 dniowy termin.
 6. Niezgłoszenie i nieusprawiedliwienie nieprzerwanej nieobecności dziecka w Żłobku trwającej dłużej niż 20 dni kalendarzowych, powoduje natychmiastowe skreślenie z listy ewidencji dzieci uczęszczających do Żłobka w dniu następującym po dniu, w którym upłynął 20 dniowy termin.

§ 19

 1. W przypadku, gdy wszystkie miejsca w Żłobku są zajęte, a któreś z dzieci uczęszczających do Żłobka jest nieobecne przez 2 miesiące i więcej, Żłobek może przyjąć inne dziecko na miejsce dziecka czasowo nieobecnego, z tym zastrzeżeniem, że umowa o świadczenie usług opieki i wyżywienia dziecka w Żłobku zawierana pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka przychodzącego do Żłobka a Dyrektorem Żłobka jest zawierana jedynie na okres planowanej nieobecności dziecka czasowo nieobecnego.

§ 20

 1. Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku tzw. „wyprawkę” w skład której wchodzą m. in. następujące artykuły:
  1. buty na zmianę z podeszwą antypoślizgową,
  2. ubranie na zmianę – 2-3 komplety,
  3. butelka na mleko + mieszanka mleczna,
  4. butelka na wodę lub kubek niekapek,
  5. smoczek na łańcuszku (jeżeli dziecko go używa),
  6. ulubiona przytulanka, kocyk lub inna rzecz której dziecko używa.
  7. pieluszki oraz chusteczki nawilżane.
 2.  Wszystkie artykuły należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.

ROZDZIAŁ 7.
PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

§ 21

 1. Dzieci należy przyprowadzać do Żłobka do godz. 8:45. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do Żłobka należy zgłosić opiekunce grupy osobiście, dzień wcześniej lub telefonicznie najpóźniej w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 7:00.
 2. Na terenie placówki dziecko jest pod opieką personelu od momentu przyjęcia do grupy do czasu odebrania dziecka z grupy przez rodzica lub inną upoważnioną osobę. 
 3. Po przyjściu do żłobka rodzic powinien rozebrać z okrycia wierzchniego dziecko i tak przygotowane przekazać do zajęć opiekunce (tak samo przed wyjściem do obowiązku rodzica należy ubranie dziecka w okrycie wierzchnie). 
 4. Celem zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa, powinno być ono przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inne (upoważnione przez nich na piśmie) osoby pełnoletnie. Pisemne upoważnienie jest przechowywane wraz z dokumentacją dziecka na terenie placówki. Dyrektor lub opiekunka upoważnieni są do legitymowania osób odbierających dziecko. W przypadku odmowy przedstawienia dowodu tożsamości przez osobę odbierającą dziecko, opiekunka ma prawo odmówić wydania dziecka. 
 5. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 
 6. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane. 
 7. Rodzice mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka ze żłobka, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić  w formie pisemnej. 
 8. Od momentu odebrania dziecka spod opieki personelu, za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic lub osoba przez niego upoważniona do odbioru dziecka. 
 9. Dziecko nie może zostać odebrane spod opieki opiekunki przez osobę nietrzeźwą, będącą pod wpływem środków odurzających lub osobę, wobec której opiekunka powzięła takie podejrzenie. W takim przypadku dziecko pozostawia się w placówce do momentu  przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby. Jeżeli kontakt z taką osobą jest utrudniony lub niemożliwy pracownik Żłobka powiadamia jednostkę policji o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w pogotowiu opiekuńczym i wywiesza informację dla rodziców lub opiekunów o miejscu pobytu dziecka oraz telefon kontaktowy. 
 10. Ograniczenie kontaktu jednego z rodziców z dzieckiem bądź nie wydawanie dziecka rodzicowi Żłobek może realizować wyłącznie na podstawie orzeczenia sądowego.
 11. W przypadku nieodebrania przez rodziców dziecka w określonym przez siebie czasie, opiekunka podejmuje próbę kontaktu z rodzicami zgodnie z pozostawionym przez nich wykazem numerów telefonicznych. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami powiadamia Dyrektora i Policję.
 12. Zaobserwowane u dziecka siniaki i inne urazy, które mogą wskazywać na stosowanie wobec dziecka przemocy fizycznej lub seksualnej, a także reakcji dziecka świadczących o przemocy psychicznej, opiekunka dokumentuje sporządzając stosowną notatkę opatrzoną datą i podpisami własnym i Dyrektora Żłobka.
 13.  O sporządzeniu notatki informuje się odbierającego dziecka rodzica lub opiekuna bądź osobę uprawnioną.
 14. Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane u dziecka ponownie, bądź jeżeli urazy stwierdzone po raz pierwszy budzą wątpliwości w ocenie personelu Żłobka, że są one przejawem przemocy, Dyrektor niezwłocznie powiadamia najbliższą jednostkę policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad dzieckiem. 

§ 22

 1. Przyprowadzane do Żłobka dziecko powinno być zdrowe (bez objawów chorobowych takich: katar, kaszel, wysypka, opryszczka itp.) i zadbane higienicznie.
 2. Opiekunki mają prawo nie przyjąć dziecka do Żłobka, u którego widać wyraźne objawy chorobowe/infekcyjne, chyba że rodzic przedłoży zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka.
 3. Opiekunka odbierająca dziecko od rodziców ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie przynosi ze sobą przedmiotów, zabawek lub biżuterii, które mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci. Jeśli dziecko posiada takie przedmioty, rodzic zobowiązany jest je zabrać  dziecku. Opiekunki nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione zabawki w szatni w razie ich zagubienia. Dziecko może ze sobą mieć jedynie przedmioty w postaci pieluszki, kocyka, misia pluszowego które są niezbędne do zasypiania dziecka w Żłobku. 
 4. Uwagi dotyczące zauważonych nieprawidłowości (obrażeń ciała, odparzenia itp.) przekazywane są natychmiast rodzicom, którzy potwierdzają zapoznanie się z nimi poprzez złożenie podpisu w zeszycie raportów. 
 5. W przypadku zachorowania dziecka podczas pobytu w Żłobku, personel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pielęgniarkę, po krótkiej diagnozie pielęgniarka decyduje o kolejnych krokach wobec chorego dziecka. Pielęgniarka wraz z opiekunkami ma obowiązek powiadomić rodziców oraz odizolować dziecko od pozostałych dzieci do momentu odebrania chorego dziecka przez rodziców, bądź w sytuacjach zagrażających życiu dziecka powiadomić służby medyczne.
 6. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie zakaźną, rodzic ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania. 
 7. W przypadku zagrożenia życia dziecka, pracownicy Żłobka są zobowiązani niezwłocznie udzielić dziecku pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe. 
 8. Personel Żłobka nie podaje dzieciom lekarstw. Leki przeciwgorączkowe podaje wyłącznie pielęgniarka, w razie konieczności i za zgodą rodziców (Karta Informacyjna o Dziecku). Leki dla dzieci przewlekle chorych są podawane przez pielęgniarkę tylko wyłącznie na zlecenie lekarza- pediatrę/specjalistę.

ROZDZIAŁ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§23

 1. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania Żłobka ustala Dyrektor w formie Zarządzeń.
 2. Zmian w Regulaminie dokonuje Dyrektor Zarządzeniem.
 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia ŻGB.14.2023 z dnia 21.08.2023r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Gminnego „BĄCZEK”, traci moc Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 02.08.2021r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Żłobku Gminnego „BĄCZEK” w Kościelcu.


ROZDZIAŁ 9.
 ZAŁĄCZNIKI
 

 1. Załącznik nr 1 - Wzór umowy 
 2. Załącznik nr 2 - Karta Informacyjna o Dziecku 
 3. Załącznik nr 3 - Upoważnienie do odbioru dziecka.
 4. Załącznik nr 4 – Karta Informacyjna o Dziecku dla pielęgniarki 

Pliki do pobrania:

Regulamin Organizacyjny z załącznikami
Format: pdf, 1.61 MB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.