Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
pochmurno
21°C

Statut

STATUT ŻŁOBKA GMINNEGO „BĄCZEK” W KOŚCIELCU

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 § 1. Jednostka organizacyjna Gminy Kościelec o nazwie „Żłobek Gminny „BĄCZEK””, zwany dalej „Żłobkiem”, funkcjonuje jako jednostka budżetowa Gminy Kościelec.

§ 2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Kościelec.

§ 3. 1. Siedziba Żłobka mieści się w Kościelcu przy ul. Kościelnej 1, 62-604 Kościelec.

2. Żłobek ma charakter lokalny, którego obszar działania obejmuje Gminę Kościelec.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Żłobka

§ 4. Celem działania Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność

pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku dzieci.

§ 5. Do zadań Żłobka należy:

1) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności;

2) zapewnienie opieki nad dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania indywidualnych potrzeb dziecka;

3) zapewnienie właściwej opieki i pielęgnacji dzieciom, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

4) zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych, zgodnie z jego potrzebami;

5) zagwarantowanie dziecku właściwej i profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej;

6) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka;

7) zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi;

8) rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej;

9) organizowanie odpoczynku dziennego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

10) promocja zdrowia;

11) współdziałanie z rodzicami oraz ich rodzinami w dbaniu o wszechstronny oraz prawidłowy rozwój dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

§ 6. Cele i zadania Żłobka realizowane są poprzez:

1) sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie ich pobytu w Żłobku przez wykwalifikowanych opiekunów oraz pielęgniarkę;

2) współpracę z rodzicami obejmującą:

a) przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka,

b) stworzenie możliwości uczestniczenia rodziców z dziećmi w zajęciach prowadzonych w Żłobku,
w tym adaptacyjnych i otwartych,

c) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie opieki, wspierania rozwoju, wychowania
i edukacji dziecka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych;

3) zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku
i potrzeb rozwojowych dziecka;

4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

 

Rozdział 3.

Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 7. 1. Do Żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:

1) dziecko, którego rodzice zatrudnieni są na podstawie umowy  prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, ucz a si e w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

2) dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadajacymym orzeczenia o niepełnosprawności;

3) dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotne wychowującego dziecko w rozumieniu art.50 ust.5 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

4) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);

5) dziecko rodzica , wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

4. Dzieci spoza Gminy Kościelec będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy i posiadania wolnych miejsc w placówce.

§ 8. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka objętego opieką mają prawo do:

1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;

2) uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;

3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym dyrektora.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:

1) przestrzegania statutu Żłobka;

2) przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

3) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku;

4) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;

5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

§ 9. W przypadku, gdy wszystkie miejsca w Żłobku są zajęte, a któreś z dzieci uczęszczających do Żłobka jest nieobecne przez dłuższy okres czasu, Żłobek może przyjąć inne dziecko na miejsce dziecka czasowo nieobecnego, z tym zastrzeżeniem, że umowa o świadczenie usług opieki i wyżywienia dziecka w Żłobku zawierana pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka przychodzącego do Żłobka a Dyrektorem Żłobka jest zawierana jedynie na okres planowanej nieobecności dziecka czasowo nieobecnego.

 

Rozdział 4.

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

 § 10. 1. Dopuszcza się możliwość udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku maksymalnie dwa razy w miesiącu.

2. Warunkiem udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku jest zgoda Dyrektora Żłobka.

3. Dyrektor Żłobka wyraża zgodę na udział rodziców w zajęciach biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci oraz komfort psychiczny i emocjonalny dzieci.

 

Rozdział 5.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

 § 11. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku i maksymalną opłatę za wyżywienie ustala Rada Gminy Kościelec w odrębnej uchwale.

3. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku jest stała i nie podlega zwrotowi.

4. Opłata za wyżywienie naliczana jest za dni obecności dziecka w Żłobku w danym miesiącu rozliczeniowym.

5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa zawierana pomiędzy Dyrektorem Żłobka, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

6. Dyrektor Żłobka ma prawo do skreślenia z listy dzieci uczęszczających do Żłobka w przypadku uchylania się rodziców od terminowego uiszczania należnych opłat. Zaległość trzymiesięczna powoduje możliwość skreślenia dziecka z listy i odbywa się poprzez pisemne powiadomienie rodziców dziecka.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku dokonuje Wójt Gminy Kościelec po zaopiniowaniu wniosku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Dyrektora Żłobka.

8. Koszty zajęć dodatkowych organizowanych w Żłobku ponosi rodzic w pełnej wysokości ustalonej przez Dyrektora. Odpłatność ta zawiera zwrot kosztów, nie zawiera zysku.

 

Rozdział 6.

Wnoszenie opłat i zasady zwrotu opłat w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 12. 1. Opłaty, o których mowa w §11 ust. 1  wnosi się z dołu do 10 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień nie później niż do dnia 20 grudnia danego roku.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku nie pobiera się opłaty za wyżywienie.

 

Rozdział 7.

Organizacja Żłobka

§ 13. 1. Żłobkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Kościelec, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

4. Dyrektor kierując Żłobkiem zapewnia wykonywanie zadań statutowych i reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową oraz zatwierdza
i zapewnia realizację planu finansowego Żłobka.

§ 14. 1. Do uprawnień i obowiązków Dyrektora należy:

1) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników Żłobka;

2) ustalanie wewnętrznej organizacji Żłobka, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach;

3) ustalanie zasad i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych Żłobka;

4) zapewnienie pracownikom Żłobka bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik w zakresie wynikającym
z pełnomocnictwa udzielonego mu przez Dyrektora.

§ 15. 1. Strukturę organizacyjną Żłobka ustala dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

2. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, dyrektor ustala szczegółowe zakresy czynności pracowników Żłobka.

3. Pracownicy Żłobka wynagradzani są na zasadach przewidzianych dla pracowników samorządowych.

§ 16. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej, której termin określa się na pierwszą połowę sierpnia danego roku i trwać będzie 10 dni roboczych.

§ 17. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

§ 18. Liczba dzieci w Żłobku dostosowana jest do obowiązujących przepisów.

§ 19. 1. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka.

2. Rada Rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady.

4. Kompetencje Rady Rodziców określa art. 12a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 20. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka objętego opieką Żłobka mają prawo do:

1) uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;

2) uzyskiwania informacji na temat miesięcznego planu pracy w grupach.

 

Rozdział 8.

Mienie Żłobka 

§ 21. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

 

Rozdział 9.

Gospodarka finansowa

§ 22. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Źródłami finansowania Żłobka są:

1) środki finansowe z budżetu Gminy Kościelec;

2) opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej;

3) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.

3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan finansowy, obejmujący planowe dochody
i wydatki Żłobka.

4. Żłobek posiada wyodrębnione rachunki bankowe:

1) rachunek bieżący;

2) rachunek funduszu socjalnego.

5. Żłobek realizując cele statutowe, gospodaruje przekazanym mieniem ruchomym i nieruchomym stanowiącym własność Gminy Kościelec.

 

 Rozdział 10.

Postanowienia końcowe

§ 23. 1. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Kościelec.

2. Żłobek używa pieczęci zgodnie z nazwą statutową w pełnym brzmieniu.

3. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

4. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

5. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności żłobkowej: dzieci, opiekunów, pielęgniarki, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

6. Zmiany i uzupełnienia w niniejszym statucie wprowadza się w drodze uchwały Rady Gminy w Kościelcu.

 

Uchwała Nr XXVII/209/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „BĄCZEK” w Kościelcu i ustalenia Statutu Żłobka.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.