Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
deszcz
15°C

Rekrutacja 2024

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA GMINNEGO „BĄCZEK”
W KOŚCIELCU NA ROK
SZKOLNY 2024/2025

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75)
 2. Statutu Żłobka Gminnego ,,BĄCZEK” w Kościelcu, nadanego Uchwałą Rady Gminy Kościelec nr XXVII/209/21 z dnia 25 marca 2021 r.

 § 1

Regulamin Rekrutacji dzieci do Żłobka ustala warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Gminnego „BĄCZEK” w Kościelcu, obowiązki Rodziców i Żłobka Gminnego.

ZASADY REKRUTACJI
§ 2

 

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Kościelec.
 2. Dzieci spoza Gminy Kościelec będą mogły być przyjmowane do Żłobka tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy i posiadania wolnych miejsc w placówce.
 3. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka  w Żłobku do 4 roku życia, pod warunkiem, że rodzice (prawni opiekunowie) złożą oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
 5. Oświadczenie określonego w pkt. 4 określa załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji.
 6. Liczebność dzieci w żłobku określa Regulamin Organizacyjny.

HARMONOGRAM REKRUTACJI
§ 3

 1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
 2. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 3. Nabór podstawowy do Żłobka ustala się co roku na wolne miejsca w Żłobku, w terminie określonym przez Dyrektora.
 4. Od dnia 14 marca 2024r. do 22 marca 2024r. rodzice składają Kartę zgłoszenia dziecka, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Harmonogram naboru określonego w pkt.1, określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka umieszcza się na liście rezerwowej;
 7. Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, Dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną osobę z listy oczekujących o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny termin i warunki przyjęcia.
 8. W przypadku, gdy osoba informowana o gotowości Żłobka do przyjęcia dziecka odmawia oddania dziecka, zawiadamiana jest kolejna osoba z listy rezerwowej.
 9. Jeżeli rodzic chce przesunąć przyjęcie dziecka na termin późniejszy, Dyrektor Żłobka może na ten okres przyjąć inne dziecko z listy na podstawie umowy z jego rodzicem.

 § 4

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest zawarcie umowy cywilno-prawnej w sprawie korzystania z usług Żłobka, najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko z usług Żłobka.
 2. Wzór umowy o świadczenie usług w Żłobku stanowi Załącznik nr 5.

 § 5

 1. Niepodpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w §4 ust.1 jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z listy oczekujących na miejsce w Żłobku.

 KOMISJA REKRUTACYJNA
§ 6

 1. Komisja Rekrutacyjna składa się z 3 osób, powołanych przez Dyrektora. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor.
 2. Ze względu na RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) podczas składania dokumentów rekrutacyjnych przez rodzica, nadawany będzie unikatowy numer, który będzie umieszczony na liście zakwalifikowanych dzieci do Żłobka.

RYTERIA REKRUTACJI
§ 7

 1. 1. Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kościelec;
 2. Rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych;
 3. Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych w Karcie Zgłoszenia Dziecka;
 4. Punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
  • a) zaznaczono w Karcie zgłoszenia kryteria, które dziecko spełnia;
  • b) dostarczono do Żłobka wypełnioną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna Kartę zgłoszenia wraz z odpowiednimi dokumentami;
  • c) w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do Żłobka, Komisja Rekrutacyjna wybierze dziecko na podstawie losowania.

 § 8

 1. Punktacja w procesie rekrutacji stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 § 9

 1. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:
  • a) Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
  • b) Rodzic samotnie wychowujący dziecko - oznacza rodzica będącego panną, kawalerem, wdowcem, wdową, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kare pozbawienia wolności)
  • c) Niepełnosprawność – niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
  • a) oświadczenie – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia, miejsce zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów,
  • b) samotne wychowywanie dziecka - oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka,
  • c) niepełnosprawność - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10

 1. Dzieci już uczęszczające do Żłobka, nie podlegają ponownej rekrutacji, rodzice/opiekunowie prawni jeśli wyrażają wolę o kontynuowaniu korzystania z usług Gminnego Żłobka, są zobowiązani do wypełnienia Formularza kontynuacji pobytu dziecka w Żłobku na rok kolejny, stanowiącego Załącznik nr 4.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.