Środa, 29 listopada 2023
Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk
pochmurno
-4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Dokumenty

Rekrutacja 2022

Regulamin rekrutacji w projekcie
„Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec”

 

§ 1

 Informacje ogólne

 1.  Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec” realizowanym na terenie Gminy Kościelec w Żłobku Gminnym „Bączek” w Kościelcu.
 2.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w okresie 2021-01-01 - 2023-05-31.
 3. Realizatorem projektu jest Gmina Kościelec.
 4. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Kościelcu.
 5. Projekt realizowany jest w okresie 2021-01-01 - 2023-05-31 r. w Żłobku Gminnym „Bączek” w Kościelcu przy ul. Kościelnej 1.
 6. Ilekroć poniżej jest mowa o:
  a)      Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec”,
  b)   Zespół zarządzający (ZZ) – oznacza zespół zarządzający projektem w skład którego wchodzi min: Koordynator projektu i koordynator merytoryczny.

 § 2

Cele i zakres wsparcia

Celem głównym projektu jest utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Kościelec oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

 Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 5 osób
 • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 15 osób.

  

§ 3

 Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

 

 

 1. Grupę docelową projektu stanowią osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3 (20K), w tym:
  a)   osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym – 5 osób (5K),
  b)    osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby pozostające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim oraz osoby czynne zawodowo – 15 osób (15K).
 2. Kryteria rekrutacji:
  a. formalne obligatoryjne (0 – nie spełnia kryterium; 1 spełnia kryterium):
  1)      osoby bierne zawodowo, pozostające bez pracy, opiekujące się dzieckiem do lat 3 (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy)
   Dokumenty, które należy złożyć:
  1. Deklaracja udziału w projekcie
  2. Formularz z danymi uczestnika
  3. Oświadczenie uczestnika projektu
  4. Oświadczenie o byciu osobą bierną zawodowo (niepracującą i niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy)
  5. Oświadczenie o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy 6. Wniosek o przyjęcie do Żłobka

1)      osoby bierne zawodowo (przebywające na urlopie wychowawczym)
Dokumenty, które należy złożyć:
1. Deklaracja udziału w projekcie 2. Formularz z danymi uczestnika
3. Oświadczenie uczestnika projektu
4. Zaświadczenie pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym
5. Oświadczenie o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy
6. Wniosek o przyjęcie do Żłobka

2)      osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim  
Dokumenty, które należy złożyć:
1. Deklaracja udziału w projekcie
2. Formularz z danymi uczestnika
3. Oświadczenie uczestnika projektu
4. Zaświadczenie pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim
5. Oświadczenie o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy
6. Wniosek o przyjęcie do Żłobka

 3)      osoby pracujące, którym udział w projekcie pozwoli na podtrzymanie zatrudnienia – osoby czynne zawodowo  
Dokumenty, które należy złożyć:
1. Deklaracja udziału w projekcie
2. Formularz z danymi uczestnika
3. Oświadczenie uczestnika projektu
4. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub potwierdzenie wpisu do KRS lub CEiDG
5. Oświadczenie o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy
6. Wniosek o przyjęcie do Żłobka

 4)      osoby zamieszkałe, uczące się lub pracujące na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, weryfikacja na podstawie złożonej Deklaracji uczestnika
b. merytoryczne:
1)     osoby niepełnosprawne lub z rodziny, w której jest osoba niepełnosprawna - dodatkowe 20 punktów,
 Dodatkowo należy złożyć:
A. Orzeczenie o niepełnosprawności

 2)     płeć: kobieta - dodatkowe 15 punktów, weryfikacja na podstawie złożonego Formularza z danymi uczestnika

3)     osoby samotnie wychowujące dziecko - dodatkowe 10 punktów,
Dodatkowo należy złożyć:
A. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 
B. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 4)     osoby z rodzin wielodzietnych - dodatkowe 10 punktów,
Dodatkowo należy złożyć:
A. Karta dużej rodziny 
B. Oświadczenie uczestnika

 

 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów – o przyjęciu do żłobka decydować będzie losowanie, które zorganizowane zostanie przez Dyrektora Żłobka Gminnego ,,BĄCZEK”. O terminie, miejscu i godzinie losowania zawiadomi ZZ. 

4. Podczas rekrutacji do projektu, pracownicy biura projektu (ZZ) pomogą osobom   z niepełnosprawnościami (ON) wypełnić dokumenty rekrutacyjne i dostarczyć je do biura, jeżeli pojawi się taka potrzeba.
Jeżeli na etapie rekrutacji pojawią się osoby z niepełnosprawnościami, Wnioskodawca dołoży wszelkich starań, aby wdrożyć mechanizm racjonalnych usprawnień, niwelując bariery otoczenia i dostosowując charakter prowadzonej interwencji, aby realizacja projektu była zgodna z zasadą równych szans i niedyskryminacji.
Jeżeli do projektu będzie chciała zgłosić się ON, potrzebująca alternatywnych form przygotowania materiałów rekrutacyjnych, ZZ zapewni taką możliwość. Zespół Zarządzający udostępni na stronie internetowej elektroniczne wersje dokumentów, a w razie potrzeby przygotuje również wersje z większą czcionką.

5. Dobór osób do projektu jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Rekrutacja będzie przeprowadzona w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn (równy dostęp do obu płci), a także o zasadę równych szans i niedyskryminacji.

6. Rodzice będą mogli uzyskać informacje o możliwości wzięcia udziału w projekcie poprzez: zamieszczenie ogłoszenia rekrutacyjnego na stronie www Gminy Kościelec, żłobka gminnego oraz w formie plakatów w budynku Urzędu Gminy w Kościelcu i terenie gminy Kościelec.

7. Narzędzia rekrutacyjne będą zawierać szczegółowe informacje zachęcające do udziału w projekcie  osoby   chcące   powrócić   na   rynek   pracy   po   przerwie   związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, osoby pozostające bez pracy, chcące znaleźć pracę dzięki wskazaniu korzyści związanej z kontynuacją aktywności zawodowej oraz osoby pracujące, którym udział w projekcie pozwoli na podtrzymanie zatrudnienia.

8. Rekrutacja odbędzie się w dniach od 21.03.2022 r. do 25.03.2022 r. i przeprowadzona będzie przez Dyrektora Żłobka.
Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w Żłobku Gminnym ,,BĄCZEK” w Kościelcu oraz do pobrania na stronie www.baczek.koscielec.ug.gov.pl ; składanie kompletu dokumentów w biurze projektu Żłobka Gminnego ,,BĄCZEK” w Kościelcu):
-  deklaracja udziału w projekcie,
-  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie uczestnika projektu),
-  formularz rekrutacyjny,
-  wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka,
-  inne wymagane dokumenty.

9. O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor powiadamia rodzica. Powiadomienie winno być skuteczne i dokonane w sposób zwyczajowo przyjęty.

10. W przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji uzupełniającej poprzedzoną akcją informacyjno- promocyjną, w tym zorganizowane zostanie spotkanie rekrutacyjne i drzwi otwarte w żłobku.

11. Prace zespołu rekrutacyjnego zostaną udokumentowane protokołem.

12. Zostanie utworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa.

13. Wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Kościelec” udziela Zespół  Zarządzający z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kościelcu oraz Dyrektor Żłobka Gminnego ,,BĄCZEK” w Kościelcu.

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Format: pdf, 458.57 kB
Zaświadczenie o zatrudnieniu.pdf
Format: pdf, 672.93 kB
Zaświadczenie o pobycie na urlopie.pdf
Format: pdf, 673.78 kB
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.pdf
Format: pdf, 806.09 kB
Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
Format: pdf, 335.17 kB
Oświadczenie osoba bierna zawodowo.pdf
Format: pdf, 617.82 kB
Oświadczenie o pozostaw. w trudnej syt..pdf
Format: pdf, 394.27 kB
Formularz z danymi uczestnika.pdf
Format: pdf, 466.9 kB
Deklaracja udziału w projekcie.pdf
Format: pdf, 586.34 kB
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.